Per què nosaltres?

Perque_nos

Apostem per una feina acurada i precisa en el DIAGNÒSTIC de la situació inicial (escolta activa de les necessitats reals), així com en l’avaluació de l’IMPACTE de les nostres accions (transferència de les competències al lloc de treball)

RESULTATS = QUALITAT X ACCEPTACIÓ. Vetllem per l’assimilació del canvi dins l’organització mitjançant un seguiment posterior a l’acció transformacional, definint INDICADORS que mesuren l’aprofitament dels aprenentatges adquirits.

VALOR = (Coneixements + Habilitats) x Actitud. Posem especial èmfasi en sensibilitzar els membres de les organitzacions sobre la importància d’una ACTITUD que afavoreixi un clima laboral productiu i una alineació amb la missió-visió de l’empresa.