Llei de Protecció de Dades (LOPD)

LOPD

Descripció genèrica del programa

L’objectiu de l’acció formativa és preparar als alumnes per poder implantar la normativa de protecció de dades de caràcter personal, explicant els aspectes més rellevants de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i del nou reglament de desenvolupament Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (RDLOPD).

Continguts:

I.- Introducció general

 • -   Definicions
 • -   Què és el Dret a la Protecció de Dades Personals
 • -   Contingut del Dret a la Protecció de Dades Personals
 • -   Subjectes obligats per la LOPD
 • -   Principis rectors en matèria de protecció de dades personals

II.-El tractament de les dades a l’empresa

 • -   Creació de fitxers
 • -   Dret d’informació de l’interessat en la fase de recollida de dades
 • -   El consentiment de l’afectat
 • -   Drets de l’interessat. Drets ARCO
  •                          – Dret d’Accés
  •                          – Dret de Rectificació i Cancel·lació
  •                          – Dret d’Oposició
 • -   La cessió de dades a tercers per part del Responsable del Fitxer
 • -   Obligacions sobre seguretat de les dades
 • -   Elaboració del Document d’Auditoria
 • -   El document de seguretat
 • -   Inscripció fitxers al Registre de l’Agència de Protecció de Dades

III.- Infraccions i sancions

 • -   Règim sancionador
 • -   Infraccions
 • -   Sancions

Tornar