Implantació de la Llei de Protecció de Dades (LOPD)

LOPD

 

Descripció genèrica del programa

L’objectiu del pla d’adaptació a la LOPD i al seu reglament de desenvolupament és facilitar la correcta implantació de la LOPD així como del Real Decret 1720/2007, en el que s’estableix que tots els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal han de complir una sèrie de mesures que permetin garantir la seguretat dels mateixos.

Les fases del pla d’adaptació són les següents:

FASE 1ª –, Anàlisi de l’organització i la seva informació

Obtenir informació permenoritzada sobre l’organització, especificant els Fitxers de Dades de Caràcter Personal, els Sistemes d’Informació disponibles, Procediments implantats i el flux de la informació.

FASE 2ª – Auditoria de Seguretat

Auditoria de seguretat informàtica sobre els Sistemes d’Informació en els que s’ubiquen les dades de caràcter personal. No només s’analitzaran els aspectes tècnics, sinó també aquells procediments que es reflecteixin en els Sistemes d’Informació.

FASE 3ª – Desenvolupament dels procediments i documentació organitzativa

Desenvolupament dels procediments que no estan actualment en vigor dins l’organització, així com l’adaptació dels existents per al compliment con la Llei.

FASE 4ª – Informe parcial Tècnico-Organitzatiu

Informe dels diferents procediments i modificacions, tant tècnics como organitzatius, que serà necessari desenvolupar dins l’organització per a garantir el correcte compliment de la normativa sobre protecció de dades, analitzant conjuntament els mateixos, la seva viabilitat i possible desenvolupament en l’organització.

FASE 5ª – Desenvolupament de l’adaptació legal

Desenvolupament de la cobertura legal, redacció de totes les clàusules, formularis, documents i advertències legals necessàries per al correcte compliment de la Llei. Desenvolupament del Codi de Bones Pràctiques de Seguretat Informàtica per als usuaris del Sistema d’Informació.

FASE 6ª – Assessorament final i formació

Registre de les fitxers en la RGPD, Document de Seguretat. Avaluació de les mesures de seguretat implantades. Formació del Responsable de Seguretat.

Tornar