Implantació Autocontrols (APPCC)

APPCC

Descripció genèrica del programa

El disseny, l’aplicació i el manteniment dels APPCC són d’obligat compliment per part dels operadors d’empresa alimentària, d’acord amb el Reglament (CE) 852/2004, sobre la higiene dels productes alimentaris.

Els autocontrols són una sèrie d’activitats necessàries per prevenir i controlar els perills sanitaris i per acreditar que es compleixen totes les condicions que garanteixen la seguretat dels aliments.

Consultoria en:

  • - Auditoria higiènico-sanitària
  • - Disseny dels requisits previs
  • - Disseny del pla d’autocontrol
  • - Controls microbiològics

Simplifiquem la gestió (reduïm temps i complexitat) mitjançant un disseny dinàmic segons resultats de comprovació, una organització integral de registres, una vigilància periòdica però discontinua i un registre d’incidències

Tornar